Vedtægter for Ikast Svømme Klub 

 
§1
Foreningens navn er ”Ikast Svømme Klub” (ISK). Klubben er stiftet første gang d.27. august 1933. Klubben blev ophævet d. 14. september 1938 og genstiftet d. 1. juni 1950.
Klubben er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune.
 

§2
Klubbens formål er at undervise og dygtiggøre sine medlemmer i, samt virke for større interesse for svømmesporten gennem alle svømmerelaterede aktiviteter.
 
§3
Svømmeklubben er medlem af Danmarks Gymnastik og Idræts foreninger (DGI), Dansk Svømmeunion og Dansk Triatlon Forbund under Dansk Idræts-Forbund og underkaster sig derved disse organisationers vedtægter.
 
§4
1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. På anfordring udleveres vedtægterne.
2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling, hvortil den udelukkede har ret til at forsvare sig. Mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for genoptagelse.
3. Æresmedlemmer kan udnævnes ved enstemmig bestyrelsesbeslutning.
4. Klubbens trænere er automatisk medlemmer af ISK.
 
§5
1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
1a- Den til enhver tid siddende sportschef er automatisk medlem af bestyrelsen, dog uden stemmeret, men med taleret.
2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Der afgår 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.
3. Desuden vælges der hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Disse i pkt. 3 er valgt for 1 år af gangen. Suppleanter har møderet til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, sidder for resten af den periode, som det afgående medlem var valgt for.
4. Valgbar er en hver person, der er fyldt 18 år, og som mundtligt eller skriftligt har givet tilsagn om opstilling til bestyrelsesvalg. Dog er en person ikke valgbar såfremt dennes ægtefælle eller sammenlever er opstillet eller indvalgt i bestyrelsen. Medlemmer af ISK’s bestyrelse er automatisk medlemmer af ISK.
5. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsgang.
 
§6
Kontingent fastsættes af bestyrelsen. 3 måneders restance kan medføre eksklusion. Ønsker et medlem, der er ekskluderet på grund af restance, på ny optagelse, må vedkommende først betale sin gæld til klubben.
 
§7
1- Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for klubben indgående forpligtelser, for hvilken klubben alene hæfter med dens respektive formue.
2- Medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor klubben ud over kontingentforpligtigelsen.
3- Medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.
 
§8
1. Højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og annonceres på klubbens hjemmeside og via mail til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 7 dage før.
3. Kun fremmødte aktive medlemmer, trænere samt medlemmer af den nuværende bestyrelsen har stemmeret. Stemmeret for børn under 14 år kan alene udøves forældremyndighedens indehaver med 1 stemme pr. medlem.
4. Enhver generalforsamling, der er lovligt indvarslet, er beslutningsdygtig.
5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Dog kræves til alle ændringer at disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
6. Blot et medlem kræver skriftlig afstemning, skal dette ske. Personvalg med flere kandidater end der skal vælges, skal være skriftlig afstemning. Ved kampvalg er det alle, der er på valg, der skal stemmes om.
7. Hvert stemmeberettiget medlem har 1 stemme. Dog ved personvalg 1 stemme pr. person, der skal vælges i henhold til § 9.
8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§9
På den ordinæres generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
1a. Valg af referent
1b. Valg af mindst 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
2a. Godkendelse af formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
3a. Godkendelse af regnskabet
4. Behandling af indkommende forslag
5. Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Suppleanter
c. Revisor
d. Revisorsuppleant
6. Eventuelt (Under dette punkt kan der ikke foretages afstemninger.)
 
§10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne finde det nødvendigt, eller når mindst 25 af klubbens medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes mindst 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
 
§11
Klubbens forretningsgang varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen fører medlemsfortegnelse samt protokol over klubbens inventar og andre aktiviteter.
I tilfælde af formanden forfald indtræder næstformanden med dennes beføjelser.
Kassereren må kun betale regninger, der er skriftligt attesteret af et medlem af det pågældende udvalg. Kassereren kan gives fuldmagt til klubbens konti i pengeinstitutter af formanden + et andet medlem af bestyrelsen. Andre kan gives fuldmagt til klubbens konti i pengeinstitutter af formanden + kassereren.
 
§12
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
 
§13
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.
 
§14
Klubbens regnskabsår går fra d. 1. januar til d. 31. december, og senest 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren.
 
§15
1. Klubben kan kun opløses, når dens medlemmer er under 10, eller når det vedtages med ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer på generalforsamlingen.
2. Såfremt klubben ophæves, oprettes en fond, hvori klubbens midler indsættes. Hvis klubben ikke gendannes inden 10 år, skal kommunens folkeoplysningsudvalg (eller tilsvarende) uddele de årlige renter ifølge fondens vedtægter, der fastsættes på den generalforsamling, hvor klubben opløses.
Når klubben gendannes, ophæves fonden, og midlerne overdrages til svømmeklubben.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling marts 2009.
Revideret på den ordinære generalforsamling Marts 2023.
 
 
 

Nyheder

Instagram

Loading